AGB


AGB

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR / ANVÄNDNINGSVILLKOR

 

 1. Avtalsobjekt

 

Avtalsobjektet är en applikation för mobiltelefoner och tablets för samtycke mellan två parter avseende sex, kärlek, förlovning och vänskap. Vid önskemål kan samtycket skickas vidare i krypterad form till partens e-postadress. Till skillnad från ämnet sex är ämnena kärlek, förlovning och vänskap delbara på sociala media. Eftersom parternas samtycke måste baseras på frivillighet går det naturligtvis att återkalla samtycket när som helst. Ett “nej” är alltid ett “nej”. Återkallandet kan inte göras via appen och måste ske utanför applikationen (t.ex. muntligt, skriftligt, SMS etc.).

Dessutom kan man i ett fritt textfält definiera alla slags överenskommelser, och via detta fält kan man ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke (t.ex. till sex). Dessa överenskommelser kan vidarebefordras i krypterad form till partnerns e-postadress och kan inte delas på sociala media.

 

 1. Godkännande av avtalet om användningsvillkor
   

Genom användningen av “I willl-appen” (nedan ”appen“) med en mobil enhet (t.ex. mobiltelefon, tablet) förklarar du dig införstådd med att du är bunden till dessa användningsvillkor och om ytterligare funktioner, produkter eller tjänster köps, som vi tillhandahåller inom ramen för appen (nedan ”avtalet”). Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal och inte förklarar dig införstådd med dem, har du inte rätt att använda appen.

Vi har rätt att när som helst genomföra ändringar av detta avtal och av appen. Dessa kan ha samband med t.ex. följande faktorer:

 • Implementering av ändringar i lagstiftningen
 • Implementering av modifierade lagkrav
 • Nya funktioner i appen
 • Ändringar av affärspraxis

Den senaste versionen av detta avtal publiceras i appen under inställningar och påwww.iwilllapp.com. Du bör regelbundet gå in på den senaste versionen, som alltid är den som gäller. Om du fortsätter använda appen efter det att ändringarna har trätt i kraft godkänner du det omarbetade avtalet.

 1. Behörighet

Du måste uppfylla lagens åldersbestämmelser i resp. land för användningen av appen, för att kunna skaffa appen och använda dess innehåll. När du skaffar appen förklarar och garanterar du att

 • du kan teckna ett bindande avtal med företaget ”Start it App S.K.C. GmbH“ avseende ”I willl“;
 • du inte tillhör en personkrets som är utesluten från användningen av tjänsten enligt lagarna i gällande jurisdiktion (globalt) eller omfattas av annat, liknande förbud;
 • du kommer att iakttaga detta avtal och alla gällande lokala, statliga, nationella och/eller internationella lagar, regler och föreskrifter; samt att
 • du inte någonsin har begått brott och/eller att du inte finns registrerad i ett statligt, delstatligt eller lokalt straffregister som sexualförbrytare.
 1. Bekräftelsefunktioner

Beroende på den tekniska utrustningen hos din mobila enhet (t.ex. mobiltelefon, tablet) kan du göra en överenskommelse med parten med röstmemo, video eller signatur. Dokumentationen lagras i den mobila enheten och kan vid önskemål vidarebefordras till partens e-postadress i krypterad form.

 1. Förvärv, ändring av tjänster samt uppsägning

Förvärvet av appen görs via din mobilenhetsplattform (t.ex. iTunes, Google Play). Kostnaden är 1,99 EUR (engångs, årlig) med en löptid på 12 månader. Efter 12 månader måste du betala en licensavgift på 1,99 EUR för den fortsatta användningen av appen, vilket då ger en ny avtalsförlängning på 12 månader.

”I willl” strävar efter att förbättra funktionaliteten och att tillhandahålla ytterligare funktioner. Detta innebär att vi kan komma att implementera nya funktioner eller utökningar, eller ta bort funktioner. Detta görs utan föregående varsel. Uppdateringar tillhandahålls i resp. App-Store och kan hämtas hem av dig själv.

Du kan när som helst upphöra att använda appen (uppsägning), men får inte tillbaka den avgift som du redan har betalat för 12-månadersperioden och den krediteras inte heller. Om du begår ett avtalsbrott får du inte fortsätta att använda appen. Vid sådana omständigheter (omedelbar uppsägning av viktigt skäl) har du inte rätt att kräva återbetalning eller kreditering av betald avgift.

 1. Säkerhet, din samverkan med andra användare

Även om ”I willl” strävar efter att främja en respektfull användarerfarenhet genom gekräftelsefunktionerna och skäl till bekräftelsen, är ”I willl” inte ansvarigt för användarnas beteenden. Du förklarar dig införstådd med att iakttaga försiktighet i all samverkan med andra användare och att följa gällande lagstiftning.

DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR DIN SAMVERKAN MED ANDRA ANVÄNDARE. ”I willl“ GER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE ANVÄNDARNAS UPPTRÄDANDE.

 1. Rättigheter som ”I willl“ ger dig

Denna licens är avsedd för det enda ändamålet att du skall kunna göra bekräftelser mobilt. Därför förklarar du dig införstådd med att avstå från följande:

 • Använda appen eller innehåll i appen i kommersiella syften utan skriftligt tillstånd.
 • Använda de bekräftelser som har gjorts och genererats med appen i kommersiella syftem, resp. för icke-kommersiella syften av skäl som motsäger partnerns bekräftelsesyfte
 • Kopiera, ändra, skapa verk härledda ur, använda eller på något sätt mångfaldiga upphovsrättsligt skyddat material, bilder, märken, handelsnamn, tjänstemärken eller annan intellektuell egendom, innehåll eller egendomsrättsligt skyddad information som kan kommas åt via appen, utan föregående skriftligt tillstånd från ”I willl“.
 • Ge uttryck för eller ge intryck av att påståenden som du gör förespråkas av ”I willl“.
 • Använda robotar, botar, spiders, crawlers, webbplatssöknings-/efterforskningsapplikationer, proxy- eller andra manuella eller automatiska enheter, metoder eller processer i syfte att komma åt navigeringsstrukturen eller presentationen av tjänsten eller dess innehåll, anropa denna, bedriva ”data-mining” i tjänsten eller att på något sätt reproducera eller förbigå den.
 • Ladda upp virus eller annan skadlig kod eller på att sätt äventyra appens säkerhet.
 • Förfalska sidhuvuden eller på annat sätt manipulera identifieringskriterier i syfte att dölja ursprunget hos den information som överförts via appen.
 • “Rama in“ (“framing“) eller “spegla“ delar av appen utan föregående skriftligt tillstånd från ”I willl“ till ”inramning“ eller ”spegling“.
 • Använda meta-taggar, koder eller andra enheter som innehåller en referens till ”I willl“ eller appen (eller ett märke, ett handelsnamn, ett tjänstemärke, en logotyp eller en slogan från ”I willl“) i syfte att länka personer till andra webbplatser i andra syften.
 • Ändra, anpassa, underlicensiera, översätta, sälja, bakåtutveckla, avkoda, dekompilera eller på annat sätt bryta ned delar av vår app eller få andra att göra det.
 • Använda eller utveckla tredjepartsapplikationer som interagerar med tjänsterna eller informationen från andra användare utan vårt skriftliga tillstånd.
 • Använda, komma åt eller publicera applikationsprogrammeringssnittet för ”I will“ utan vårt skriftliga tillstånd.
 • Undersöka, efterfråga eller testa mottagligheten för vår app.
 • Uppmuntra till eller främja aktiviteter som kränker detta avtal.

Företaget kan föranleda undersökningar och vidta alla tillgängliga rättsliga åtgärder som reaktion på en illegal och/eller otillåten användning av appen, inkl. uppsägning av app-användningen.

All programvara som vi ställer till ditt förfogande kan ladda ned och installera uppgraderingar, uppdateringar eller andra funktioner automatiskt. Eventuellt kan du anpassa dessa automatiska nedladdningar via inställningarna i din enhet.

 1. Rättigheter som du ger ”I willl“

Du samtycker till att uppträda på ett respektfullt och vänligt sätt i kommunikationen med vår kundtjänst. Om vi får intrycket att ditt beteende mot vår kundtjänstpersonal och/eller andra medarbetare vid något tillfälle är hotfullt och/eller kränkande, förbehåller vi oss rätten att säga upp din app-användning med omedelbar verkan.

 1. Community-regler
  Genom användningen av tjänsterna förklarar du dig införstådd med att avstå från följande:
 • Använda appen i syften som är olagliga och/eller förbjudna enligt detta avtal.
 • Inte acceptera ett återkallande genom partnern av ett tidigare lämnat samtycke; inte invända mot partnerns avsikt.
 • Skicka spam, be om pengar från andra användare och/eller lura dessa.
 • Utge dig för att vara någon annan fysisk eller juridisk person eller publicera bilder å andra personer utan deras tillstånd.
 • Tyrannisera, stalka, skrämma, antasta eller smutskasta pesoner.
 • Publicera innehåll som kränker andras rättigheter eller som skadar dessa, inkl. offentlighets-, dataskydds-, upphovs-, märkesrättigheter eller andra rättigheter till intellektuell egendom eller avtalsrätten.
 • Publicera innehåll som utgör hatbudskap, som är hotande, sexuellt explicit eller pornografiskt, uppviglar till våld eller nakenhet eller som innehåller grafiskt eller omotiverat våld.
 • Publicera allt innehåll som representerar rasism, fanatism, hat eller kroppsskaga oavsett slag mot någon som helst grupp eller enskilda personer.
 • Fråga efter lösenord, oavsett syfte, eller efter personuppgifter från andra användare i kommersiella eller lagstridiga syften eller sprida andra personers personuppgifter utan deras tillstånd.
 • Använda en annan användares ”I willl-app“.
 • Använda “I willl-appen“ med en annan identitiet om din app-användning har sagts upp eller blockerats.

 

 1. Andra användares innehåll

”I willl“ kan inte garantera användningen för de användare av appen vilka kränker detta avtal. Om du lider skada genom en app-användares lagöverträdelse måste du anmäla det till domstolsmyndigheten. ”I willl“ skall i ett sådant fall hållas skadeslöst och åtalsfritt resp. utesluter samtliga skadeståndskrav om lagen så medger.

 1. Ansvarsfriskrivning

”I willl“ TILLHANDAHÅLLER APPEN UTAN FELGARANTI OCH I TILLGÄNGLIG FORM SAMT I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, OCH LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA, TYSTA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA AVSEENDE TJÄNSTEN (INKL. ALLT DÄRI INGÅENDE INNEHÅLL), INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA TYSTA GARANTIER FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, MARKNADSACCEPTANS, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER INTRÅNGSFRIHET. ”I willl“ TILLFÖRSÄKRAR INTE OCH GARANTERAR INTE ATT (A) TILLGÄNGLIGHETEN FÖR APPEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, SÄKER ELLER FELFRI, (B) EVENTUELLA BRISTER ELLER FEL I APPEN KAN ÅTGÄRDAS, ELLER (C) ATT INNEHÅLL ELLER INFORMATION, SOM DU ERHÅLLER I APPEN ELLER GENOM DEN ÄR KORREKT.

”I willl“ IKLÄDER SIG INGET ANSVAR FÖR INNEHÅLL SOM DU, ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART PUBLICERAR, SKICKAR ELLER FÅR VIA APPEN. ÅTKOMSTEN TILL MATERIAL SOM LADDAS NED ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLES GENOM ANVÄNDNINGEN AV APPEN SKER EFTER EGET ÖVERVÄGANDE OCH PÅ EGEN RISK.

 1. Ansvarsbegränsning

I STÖRSTA MÖJLIGA, AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTNA OMFATTNING, IKLÄDER SIG ”I willl“, DESS ASSOCIERADE FÖRETAG, MEDARBETARE, LICENSGIVARE ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA, FÖLJD-, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORAD VINST, OAVSETT OM ORSAKEN ÄR DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER DATAFÖRLUSTER, FÖRETAGSVÄRDEFÖRLUSTER, FÖRLORAD ANVÄNDNING ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR UR FÖLJANDE: (I) DIN ANVÄNDNING ELLER DIN ÅTKOMST TILL APPEN RESP. DIN OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA APPEN, (II) BETEENDET ELLER INNEHÅLLET FRÅN ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA; ELLER (III) OTILLÅTEN ÅTKOMST, OTILLÅTEN ANVÄNDNING ELLER OTILLÅTEN FÖRÄNDRING AV DESS INNEHÅLL, ÄVEN OM ”I willl“ HAR HÄNVISATS TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. INTE I NÅGOT FALL SKALL “I willl“:s TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG AVSEENDE ALLA ANSPRÅK I SAMBAND MED APPEN ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM DU HAR BETALT TILL ”I willl” FÖR APPEN UNDER DEN TID DÅ DU ANVÄNDE APPEN.

VISSA JURISDIKTIONER MEDGER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV BESTÄMDA SKADOR, VILKET GÖR ATT VISSA ELLER ALLA UTESLUTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR I DETTA AVSNITT MÖJLIGTVIS INTE GÄLLER FÖR DIG.

 1. Laga forum, avstående från grupptalan och juryrättegång

Detta avtal och alla tvister i samband med appen omfattas av laga forum Wien/Österrike och österrikisk rätt med uteslutande av internationella referensnormer. I och med samtycket till detta avtal avstår du från din rätt att lämna in grupptalan, gruppskiljedomsförfaranden eller andra gruppåtal eller -förfaranden mot företaget. Detta såvitt det är tillåtet enligt lag.

 1. Skadeslöshet å din sida

I den omfattning gällande lagstiftning medger, är du skyldig att ersätta, försvara och hålla skadeslösa ”I willl”, dess associerade företag och deras resp. medarbetare skadeslösa avseende alla klagomål, fordringar, krav, sakskador, förluster, kostnader, skulder, utgifter samt advokatkostnader, vilka uppstår p.g.a. din åtkomst till appen eller dess användning, ditt innehåll eller kränkningar från din sida av detta avtal eller som står i något som helst samband med dessa.

 1. Övrigt

Om någon bestämmelse i detta avtal upphör att gälla, är övriga avtalet fortfarande i kraft i full utsträckning. Väljer företaget att inte utöva eller driva igenom en rättighet eller en bestämmelse i detta avtal utgör det inget avstående av denna rätt eller denna bestämmelse. Du förklarar dig införstådd med att din användningsrättighet till appen inte är överförbar och att alla dina rättigheter till app-användningen och dess innehåll upphör efter din död. Detta avtal lägger inte grunden till någon agentur, samarbete, joint venture eller arbetsförhållande, och du får inte göra några som helst utfästelser eller binda upp ”I willl“ på något sätt.

You get the I willl app
on the App Store and on Google Play.

 

Coming soon!